ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE NR …../...../.......

Sporządzono w dniu …../...../...... r. w punkcie sprzedaży detalicznej PHU Mariola Anioła, 61-885 Poznań, ul. Półwiejska 7/1, tel : 61- 8522-067

1. Imię i nazwisko reklamującego:.......................................................................................

2. Adres:...............................................................................................................................

3. Data nabycia obuwia: …........./........./............ r. Producent: …........................................

4. Określenie obuwia: ….....................................................................................................

pełny symbol obuwia: ….................................................................................................

5. Ilość............................................. cena jednostkowa.............................zł

ogólna wartość towaru: …......................................zł

6. Dowód sprzedaży: paragon/ faktura: ….........................................................................

symbol buta …..........................; rozmiar: …....................; kolor:..................................

7. Dokładne opis uszkodzenia: …......................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

8. Zgłoszenie przyjęto i poinformowano, że reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 21 dni. Przewidywany termin rozpatrzenia : …........./................/............... r.

9. Towar przyjęto do depozytu dnia: …................/................../...............r.

............................................. …..............................................

podpis reklamującego podpis przyjmującego reklamacje

ROZPATRZENIE REKLAMACJI

Opinia:...................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Sposób rozpatrzenia reklamacji:...........................................................................................

...........................................................................................................................................

Powody odrzucenia reklamacji, data: ….........../............./..........r. …....................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

POKWITOWANIE REKLAMUJĄCEGO Z ODBIORU OBUWIA

Poznań, dnia :........................../....................../..............r.

otrzymałem/a : 1. towar naprawiony - towar wymieniony

2. należność za zwrócony towar w kwocie:...................................zł

podpis reklamującego:............................................. nr dowodu osobistego:.........................